Menu
ZŠ Hostouň

Školská rada

Právní vymezení kompetencí školské rady podle zákona č. 561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

§ 167

(1) Při zá­klad­ních, střed­ních a vyš­ších od­bor­ných ško­lách se zři­zu­je škol­ská ra­da. Škol­ská ra­da je or­gán ško­ly umožňují­cí zá­kon­ným zá­stup­cům ne­zle­ti­lých žá­ků, zle­ti­lým žá­kům a stu­den­tům, pe­da­go­gic­kým pra­cov­ní­kům ško­ly, zři­zo­va­te­li a dal­ším oso­bám po­dí­let se na sprá­vě ško­ly. Po­kud je sou­čás­tí práv­nic­ké oso­by ví­ce těch­to škol, je mož­né zří­dit jed­nu škol­skou ra­du.

(2) Škol­skou ra­du zři­zu­je zři­zo­va­tel, kte­rý zá­ro­veň sta­no­ví po­čet je­jích čle­nů a vy­dá je­jí vo­leb­ní řád. Tře­ti­nu čle­nů škol­ské ra­dy jme­nu­je zři­zo­va­tel, tře­ti­nu vo­lí zá­kon­ní zá­stup­ci ne­zle­ti­lých žá­ků a zle­ti­lí žá­ci a stu­den­ti a tře­ti­nu vo­lí pe­da­go­gič­tí pra­cov­ní­ci da­né ško­ly. Čle­nem škol­ské ra­dy ne­mů­že být ře­di­tel ško­ly. Ve ško­lách, kte­ré nejsou zří­ze­ny stá­tem, kra­jem, ob­cí ne­bo svaz­kem ob­cí, pl­ní úko­ly zři­zo­va­te­le pod­le vě­ty prv­ní a dru­hé ře­di­tel ško­ly.

(3) Týž člen škol­ské ra­dy ne­mů­že být sou­čas­ně jme­no­ván zři­zo­va­te­lem, zvo­len zá­kon­ný­mi zá­stup­ci ne­zle­ti­lých žá­ků a zle­ti­lý­mi žá­ky a stu­den­ty ne­bo zvo­len pe­da­go­gic­ký­mi pra­cov­ní­ky ško­ly. Pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník ško­ly ne­mů­že být zvo­len za čle­na škol­ské ra­dy té­to ško­ly zá­kon­ný­mi zá­stup­ci ne­zle­ti­lých žá­ků a zle­ti­lý­mi žá­ky a stu­den­ty ani jme­no­ván zři­zo­va­te­lem ne­bo ře­di­te­lem ško­ly.

(4) Ře­di­tel ško­ly za­jis­tí v sou­la­du s vo­leb­ním řá­dem řád­né usku­teč­ně­ní vo­leb do škol­ské ra­dy.

(5) Ne­zvo­lí-li zá­kon­ní zá­stup­ci ne­zle­ti­lých žá­ků ne­bo zle­ti­lí žá­ci a stu­den­ti sta­no­ve­ný po­čet čle­nů škol­ské ra­dy ani na zá­kla­dě opa­ko­va­né vý­zvy, jme­nu­je zbý­va­jí­cí čle­ny škol­ské ra­dy ře­di­tel ško­ly.

(6) Funkč­ní ob­do­bí čle­nů škol­ské ra­dy je tři roky.

(7) Škol­ská ra­da za­se­dá nejmé­ně dva­krát roč­ně; za­se­dá­ní škol­ské ra­dy svo­lá­vá je­jí před­se­da, prv­ní za­se­dá­ní škol­ské ra­dy svo­lá­vá ře­di­tel ško­ly. Ře­di­tel ško­ly ne­bo jím po­vě­ře­ný zá­stup­ce je po­vi­nen zú­čast­nit se za­se­dá­ní škol­ské ra­dy na vy­zvá­ní je­jí­ho před­se­dy. Škol­ská ra­da na svém prv­ním za­se­dá­ní sta­no­ví svůj jed­na­cí řád a zvo­lí své­ho před­se­du. K při­je­tí jed­na­cí­ho řá­du se vy­ža­du­je schvá­le­ní nad­po­lo­vič­ní vět­ši­nou všech čle­nů škol­ské ra­dy.

(8) Před­čas­né vol­by do funk­ce vo­le­né­ho čle­na škol­ské ra­dy lze ko­nat, po­žá­dá-li o to ře­di­te­le ško­ly ale­spoň vět­ši­na vo­li­čů opráv­ně­ných pod­le od­stav­ce 2 vo­lit to­ho­to čle­na škol­ské ra­dy, kte­rá je pod­le vo­leb­ní­ho řá­du ne­zbyt­ná ke zvo­le­ní čle­na škol­ské ra­dy. Do­plňova­cí vol­by do škol­ské ra­dy se v sou­la­du s vo­leb­ním řá­dem ko­na­jí, pře­sta­ne-li být vo­le­ný člen škol­ské ra­dy je­jím čle­nem před skon­če­ním funkč­ní­ho ob­do­bí z dů­vo­dů sta­no­ve­ných v od­stav­ci 9 písm. a) až d). Funkč­ní ob­do­bí čle­na škol­ské ra­dy zvo­le­né­ho v před­čas­ných ne­bo do­plňova­cích vol­bách kon­čí shod­ně s funkč­ním ob­do­bím čle­nů škol­ské ra­dy zvo­le­ných v řád­ných vol­bách.

(9) Funk­ce čle­na škol­ské ra­dy skon­čí před uply­nu­tím funkč­ní­ho ob­do­bí

a) vzdá­ním se funk­ce pí­sem­ným pro­hlá­še­ním do ru­kou před­se­dy škol­ské ra­dy,

b) dnem do­ru­če­ní pí­sem­né­ho od­vo­lá­ní jme­no­va­né­ho čle­na škol­ské ra­dy zři­zo­va­te­lem do ru­kou před­se­dy škol­ské ra­dy,

c) vzni­kem ne­slu­či­tel­nos­ti pod­le od­stav­ce 2 vě­ty tře­tí,

d) v pří­pa­dě opa­ko­va­né ne­o­mlu­ve­né ne­ú­čas­ti na za­se­dá­ní škol­ské ra­dy, po­kud tak sta­no­ví vo­leb­ní řád, ne­bo

e) dnem, kdy byl do funk­ce čle­na škol­ské ra­dy zvo­len no­vý člen v před­čas­ných vol­bách pod­le od­stav­ce 8 vě­ty prv­ní,

f) dnem, kdy zá­stup­ce pe­da­go­gic­kých pra­cov­ní­ků pře­sta­ne být v pra­cov­ně­práv­ním vzta­hu ke ško­le ne­bo u zá­kon­ných zá­stup­ců ne­zle­ti­lých žá­ků, ne­bo stu­den­tů dnem, kdy pře­sta­ne být ten­to ne­zle­ti­lý žák žá­kem či stu­den­tem ško­ly.

§ 168

(1) Škol­ská ra­da

a) vy­ja­dřu­je se k ná­vrhům škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů a k je­jich ná­sled­né­mu usku­tečňová­ní,

b) schva­lu­je vý­roč­ní zprá­vu o čin­nos­ti ško­ly,

c) schva­lu­je škol­ní řád, ve střed­ních a vyš­ších od­bor­ných ško­lách sti­pen­dij­ní řád, a na­vr­hu­je je­jich změ­ny,

d) schva­lu­je pra­vi­dla pro hod­no­ce­ní vý­sled­ků vzdě­lá­vá­ní žá­ků v zá­klad­ních a střed­ních ško­lách,

e) po­dí­lí se na zpra­co­vá­ní kon­cepč­ních zá­mě­rů roz­vo­je ško­ly,

f) pro­jed­ná­vá ná­vrh roz­počtu práv­nic­ké oso­by na dal­ší rok, a na­vr­hu­je opat­ře­ní ke zlep­še­ní hos­po­da­ře­ní,

g) pro­jed­ná­vá in­spekč­ní zprá­vy Čes­ké škol­ní in­spek­ce,

h) po­dá­vá pod­ně­ty a ozná­me­ní ře­di­te­li ško­ly, zři­zo­va­te­li, or­gá­nům vy­ko­ná­va­jí­cím stát­ní sprá­vu ve škol­ství a dal­ším or­gá­nům stát­ní sprá­vy,

i) po­dá­vá ná­vrh na od­vo­lá­ní ře­di­te­le,

j) po­dá­vá ná­vrh na vy­hlá­še­ní kon­kur­su na ře­di­te­le ško­ly.

(2) Ře­di­tel ško­ly je po­vi­nen umož­nit škol­ské ra­dě pří­stup k in­for­ma­cím o ško­le, zejmé­na k do­ku­men­ta­ci ško­ly. In­for­ma­ce chrá­ně­né pod­le zvlášt­ních práv­ních před­pi­sů17) po­skyt­ne ře­di­tel ško­ly škol­ské ra­dě pou­ze za pod­mí­nek sta­no­ve­ných tě­mi­to zvlášt­ní­mi práv­ní­mi před­pi­sy. Po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí pod­le zá­ko­na o svo­bod­ném pří­stu­pu k in­for­ma­cím tím ne­ní do­tče­no.

(3) O schvá­le­ní do­ku­men­tů uve­de­ných v od­stav­ci 1 písm. b) až d) roz­hod­ne škol­ská ra­da do 1 mě­sí­ce od je­jich před­lo­že­ní ře­di­te­lem ško­ly. Po­kud škol­ská ra­da ten­to do­ku­ment ne­schvá­lí, ře­di­tel ško­ly před­lo­ží do­ku­ment k no­vé­mu pro­jed­ná­ní do 1 mě­sí­ce. Opa­ko­va­né­ho pro­jed­ná­ní se účast­ní zři­zo­va­tel. Ne­ní-li do­ku­ment schvá­len ani při opa­ko­va­ném pro­jed­ná­ní ne­bo po­kud škol­ská ra­da ne­pro­jed­ná do­ku­men­ty uve­de­né v od­stav­ci 1 písm. b) až d) do 1 mě­sí­ce od je­jich před­lo­že­ní ře­di­te­lem ško­ly, roz­hod­ne o dal­ším po­stu­pu bez zby­teč­né­ho od­kla­du zři­zo­va­tel.

(4) Ve ško­lách, kte­ré nejsou zří­ze­ny stá­tem, kra­jem, ob­cí, ne­bo svaz­kem ob­cí, pl­ní úko­ly zři­zo­va­te­le pod­le od­stav­ce 3 ten, kdo usta­no­vil ře­di­te­le ško­ly do funk­ce.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Slunce peče - déšť poteče.

Pranostika na akt. den

Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na