Menu
ZŠ Hostouň

Informace o škole

Počet žáků: Ve škol­ním ro­ce 2023/2024 by­lo k 1. 9. 2023 za­psá­no 121 žá­ků.

Počet učitelů: O žá­ky pe­ču­je 15 uči­te­lů, 2 vy­cho­va­tel­ky škol­ní dru­ži­ny a 1 asistentka pedagoga.

ŠVP: Žá­ci ško­ly jsou vzdě­lá­vá­ni od 1. září podle nového Škol­ního vzdě­lá­va­cího pro­gramu pro zá­klad­ní vzdě­lá­vá­ní "ZŠ Hos­touň č.j. ZSH/150/2023 z 24. 8. 2023"

Vý­u­ka ci­zích ja­zy­ků: Na na­ší ško­le se v sou­čas­né do­bě vy­u­ču­jí dva ci­zí ja­zy­ky. V rám­ci po­vin­né vý­u­ky od 3. roč­ní­ku an­g­lic­ké­mu ja­zy­ku a od 7. roč­ní­ku ně­mec­ké­mu ja­zy­ku.

Na­bíd­ka po­vin­ně vo­li­tel­ných před­mě­tů ve škol­ním ro­ce 2023-2024

  • Pro žá­ky 9. roč­ní­ku: Technické kreslení
  • Za­jiš­ťu­je­me vý­u­ku pla­vá­ní.

Škol­ní dru­ži­na: Škol­ní dru­ži­nu mo­hou žá­ci od 1. do 5. roč­ní­ku na­vště­vo­vat před a po vy­u­čo­vá­ní. O při­hlá­še­né žá­ky se sta­rají 2 vy­cho­va­tel­ky.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na