Menu
ZŠ Hostouň

Řád školní družiny

Provozní doba školní družiny – pondělí až pátek od 11.20 hod. do 16.00 hod.

Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.stupně základní školy. V případě vyššího zájmu mají přednost žáci 1. a 2. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni, a žáci, kteří do školy dojíždějí ze spádových obcí.

Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel, město Hostouň, ve výši 100,- Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí na měsíc předem. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitelka školy může rozhodnout o vyřazení žáka z družiny od prvního dne dalšího měsíce.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce školní družiny písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelky Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ředitelka školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.

O ukončování vzdělávání ve školní družině v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna po dohodě se zřizovatelem a na základě rozhodnutí ředitelky školy. Rodiče jsou v dostatečném předstihu informováni o provozu ŠD v době prázdnin. Pro toto období musí své dítě písemně přihlásit. Počet přihlášených dětí musí být minimálně deset.

Žák  bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá, je však povinna tuto skutečnost nahlásit zákonnému zástupci dítěte. Opakovaná neodůvodněná nepřítomnost žáka ve školní družině bude projednána s ředitelkou školy, žák může být ze školní družiny vyloučen.  Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je k dispozici u vychovatelky školní družiny.

Pokud podle zápisového lístku odchází dítě z družiny pouze v doprovodu rodičů a ti se v určený čas nedostaví, nahlásí vychovatelka tuto skutečnost ředitelce školy, která provede další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a péče o žáka.

Každý úraz žáka v době provozu školní družiny musí být nahlášen vychovatelce a ta provede zápis o úrazu. Nepřítomnost žáka ve škole v důsledku úrazu ve školní družině nahlásí zákonný zástupce žáka vychovatelce nebo vedení školy.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení klasifikačního řádu školy, tj udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitelky školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na