Menu
ZŠ Hostouň

Zahájení a ukončení školního roku

 • Začátek školního roku: pondělí 4. 9. 2023
 • Konec 1. pololetí: středa 31. 1. 2024
 • Konec školního roku: pátek 28. 6. 2024

Termíny prázdnin

 • Pod­zim­ní prázd­ni­ny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024, vyučování začne ve středu 3. 1. 2024
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024
 • Jarní prázdniny: 5. 2. – 11. 2. 2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
 • Hlavní: 29. 6. - 1. 9. 2024, nástup do školy pondělí 2. 9. 2024

Svátky

Státní svátky:

 • 1. le­den: Den ob­no­vy sa­mo­stat­né­ho čes­ké­ho stá­tu
 • 8. kvě­ten: Den osvo­bo­ze­ní
 • 5. čer­ve­nec: Den slo­van­ských vě­rozvěs­tů Cyri­la a Me­to­dě­je
 • 6. čer­ve­nec: Den upá­le­ní mi­s­tra Ja­na Husa
 • 28. zá­ří: Den čes­ké stát­nos­ti
 • 28. ří­jen: Den vzni­ku sa­mo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu
 • 17. lis­to­pad: Den bo­je za svo­bo­du a de­mo­kra­cii

Ostatní svátky:

 • 1. le­den: No­vý rok
 • Ve­li­ko­noč­ní pon­dě­lí (po­hyb­li­vý svá­tek)
 • Vel­ký pá­tek (po­hyb­li­vý svá­tek)
 • 1. kvě­ten: Svá­tek prá­ce
 • 24. pro­si­nec: Štěd­rý den
 • 25. pro­si­nec: 1.​svátek vá­noč­ní
 • 26. pro­si­nec: 2.​svátek vá­noč­ní

Významné dny:

 • 27. le­den: Den pa­mát­ky obě­tí ho­lo­caus­tu a před­chá­ze­ní zlo­či­nů pro­ti lid­skosti
 • 8. bře­zen: Den OSN pro prá­va žen a me­zi­ná­rod­ní mír
 • 12. bře­zen: Den pří­stu­pu Čes­ké re­pub­li­ky k NA­TO
 • 5. kvě­ten: Květ­no­vé po­vstá­ní čes­ké­ho li­du
 • 5. čer­ven: Svě­to­vý den ži­vot­ní­ho pro­stře­dí
 • 27. čer­ven: Den pa­mát­ky obě­tí ko­mu­nis­tic­ké­ho re­ži­mu
 • 11. lis­to­pad: Den vá­leč­ných ve­te­rá­nů
 • 16. lis­to­pad: Me­zi­ná­rod­ní den to­le­ran­ce

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na