Menu
ZŠ Hostouň

ŠVP

Školní vzdělávací plán - ŠVP pro základní vzdělávání a školní družinu

Informace o přístupu a zveřejnění

Pod­le zá­ko­na 561/2004 Sb.o před­škol­ním, zá­klad­ním, střed­ním, vyš­ším od­bor­ném a ji­ném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zá­kon) ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů §5 ods.3 škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram vy­dá­vá ře­di­tel ško­ly ne­bo škol­ské­ho za­ří­ze­ní. Škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram ře­di­tel ško­ly ne­bo škol­ské­ho za­ří­ze­ní zve­řej­ní na pří­stup­ném mís­tě ve ško­le ne­bo škol­ském za­ří­ze­ní, do škol­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu mů­že kaž­dý na­hlí­žet a po­ři­zo­vat si z něj opi­sy a vý­pi­sy, ane­bo za ce­nu v mís­tě ob­vyklou mů­že ob­dr­žet je­ho ko­pii. Po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí pod­le zá­ko­na o svo­bod­ném pří­stu­pu k in­for­ma­cím tím ne­ní do­tče­no.

ŠVP Zá­klad­ní ško­ly Hos­touň a škol­ní dru­ži­ny je ulo­žen v ře­di­tel­ně ško­ly.Kaž­dé­mu zá­jem­ci bu­de po­skyt­nut k na­hléd­nu­tí ne­bo opi­su a vý­pi­su po před­cho­zím po­žá­dá­ní ře­di­tel­ky ško­ly.V pří­pa­dě po­ža­dav­ku o fo­to­ko­pii účtu­je­me 2 Kč za kaž­dou strán­ku.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na