Menu
ZŠ Hostouň

Školní vzdělávací program

Charakteristika školní družiny

Škol­ní dru­ži­na je škol­ské za­ří­ze­ní pro mi­mo­škol­ní a zá­jmo­vé ak­ti­vi­ty žá­ků ško­ly. Za­jiš­ťu­je vzdě­lá­vá­ní ve vol­ném ča­se dě­tí. Na­bí­zí účast­ní­kům pra­vi­del­nou i pří­le­ži­tost­nou vý­chov­nou, vzdě­lá­va­cí a zá­jmo­vou čin­nost. Umožňuje od­po­čin­ko­vé čin­nos­ti a pří­pra­vu na vy­u­čo­vá­ní. Je or­ga­ni­zo­vá­na v jed­nom od­dě­le­ní. Vy­cho­va­tel­ka škol­ní dru­ži­ny pra­cu­je při přímých čin­nos­tech pod­le me­tod, kte­ré jsou v sou­la­du s po­ža­dav­ky pe­da­go­gic­ky vol­né­ho ča­su as při­hléd­nu­tím ke spe­ci­ál­ním vzdě­lá­va­cím po­tře­bám jed­not­li­vých žá­ků.

Škol­ní dru­ži­na je sou­čás­tí ško­ly, ka­pa­ci­ta škol­ní dru­ži­ny je 50 žá­ků.

Materiální podmínky

Škol­ní dru­ži­na se na­chá­zí v hlav­ní bu­do­vě ško­ly. Má sa­mo­stat­ný vchod, při pře­cho­du žá­ků z jí­del­ny do dru­ži­ny mo­hou po­u­ží­vat vnitř­ní vchod v šat­nách ško­ly. Dru­ži­na vy­u­ží­vá jed­nu no­vě vy­ba­ve­nou učeb­nu, dru­há učeb­na slou­ží ja­ko míst­nost pro od­klá­dá­ní ta­šek žá­ků a sklad ma­te­ri­á­lu. Učeb­na je vy­ba­ve­na no­vý­mi sto­ly, židle­mi, skříňovou se­sta­vou, ko­ber­cem a no­vou pod­la­ho­vou kry­ti­nou. Prů­běž­ně je dru­ži­na vy­ba­vo­vá­na spo­le­čen­ský­mi hra­mi, hrač­ka­mi a spor­tov­ním ná­či­ním. Pro svou čin­nost dru­ži­na vy­u­ží­vá škol­ní hřiš­tě, tě­lo­cvič­nu a ven­kov­ní are­ál ško­ly.

Personální podmínky

Pe­da­go­gic­ké pů­so­be­ní za­jiš­ťu­je pl­ně kva­li­fi­ko­va­ná vy­cho­va­tel­ka. Svo­je od­bor­né zna­los­ti a do­ved­nos­ti si do­plňuje v rám­ci dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní a sa­mo­stu­di­em.

Ekonomické podmínky

Úpla­tu za po­byt dě­tí ve škol­ní dru­ži­ně sta­no­ví vnitř­ní řád škol­ní dru­ži­ny. Vý­še té­to úpla­ty je 100,- Kč a sta­no­ví ji zři­zo­va­tel ško­ly. Úpla­ta je sou­čás­tí plat­by za škol­ní stra­vo­vá­ní a mů­že být spla­ce­na for­mou pří­ka­zu, ne­bo ho­to­vost­ně ve škol­ní jí­del­ně.  Úpla­ta se z dů­vo­du ne­pří­tom­nos­ti dí­tě­te ne­sni­žu­je, je po­vin­ná pro kaž­dé při­hlá­še­né dí­tě. Zís­ka­né pro­střed­ky jsou vy­u­ží­vá­ny pře­de­vším na ná­kup vý­tvar­né­ho ma­te­ri­á­lu pro čin­nost dě­tí. Pro­voz ŠD je za­jiš­ťo­ván z pro­střed­ků po­skyt­nu­tých zři­zo­va­te­lem na pro­voz ško­ly.

Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků

ŠD je ur­če­na pro žá­ky 1. stup­ně Zá­klad­ní ško­ly Hos­touň, před­nost­ně jsou při­jí­má­ni žá­ci 1. a 2. roč­ní­ku a žá­ci, kte­ří do­jíž­dě­jí ze spá­do­vých ob­cí. Od­dě­le­ní je na­plňová­no v sou­la­du s vy­hláš­kou č. 74/2005 Sb. do ma­xi­mál­ní vý­še 30 žá­ků. Žá­ci jsou do ŠD při­jí­má­ni na zá­kla­dě vy­pl­ně­ných úda­jů na zá­pis­ním líst­ku. Při­je­tí do ŠD ne­ní ve­de­no ve správ­ním ří­ze­ní, o při­je­tí, či ne­při­je­tí roz­ho­du­je ře­di­tel­ka ško­ly. O ukon­če­ní vzdě­lá­vá­ní ve škol­ním dru­ži­ně mů­že po­žá­dat pí­sem­ně zá­kon­ný zá­stup­ce di­tě­te, ne­bo o něm roz­hod­ně vy­cho­va­tel­ka z dů­vo­du po­ru­šo­vá­ní vnitř­ní­ho řá­du škol­ní dru­ži­ny ne­bo škol­ní­ho řá­du ško­ly.

Podmínky pro vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Při vzdě­lá­va­ní  žá­ků se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi po­tře­ba­mi spo­lu­pra­cu­je vy­cho­va­tel­ka ŠD úz­ce se ško­lou, a to pře­de­vším při pri­már­ní iden­ti­fi­ka­ci ta­ko­vých žá­ků a dá­le při sta­no­vo­vá­ní vhod­ných fo­rem in­te­gra­ce a fo­rem prá­ce, je se­zná­me­na se zá­vě­ry od­bor­né­ho vy­šet­ře­ní žá­ka v PPP Do­mažli­ce.

Pro­bí­há ta­ké in­ten­ziv­ní spo­lu­prá­ce s ro­di­či. U dě­tí se zdra­vot­ním zne­vý­hod­ně­ním

je zo­hledňová­no při­mě­ře­né za­tí­že­ní v pří­pa­dě po­hy­bo­vých ak­ti­vit, vy­chá­zek. Tříd­ní uči­tel a zá­kon­ní zá­stup­ci in­for­mu­jí vy­cho­va­tel­ku o všech změ­nách zdra­vot­ní­ho sta­vu dí­tě­te. Dě­tem se so­ci­ál­ním zne­vý­hod­ně­ním mo­hou být po­skyt­nu­ty po­můc­ky ne­zbyt­né pro na­plňová­ní vý­chov­ně vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu škol­ní dru­ži­ny, zvlášt­ní pé­če je u těch­to dě­tí vě­no­vá­na i pří­pra­vě na vy­u­čo­vá­ní. U dě­tí mi­mo­řád­ně na­da­ných se jed­ná pře­de­vším o vol­bu vhod­ných fo­rem prá­ce (prá­ce s po­čí­ta­čem, in­ter­net, en­cy­klo­pe­die), či za­čle­ně­ní do ko­lek­ti­vu star­ších dě­tí.

Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků

Pro­voz škol­ní dru­ži­ny se ří­dí plat­ným vnitř­ním řá­dem škol­ní dru­ži­ny a vnitř­ním řá­dem ško­ly. Žá­ci i ro­di­če jsou s řá­dy se­zná­me­ni na za­čát­ku škol­ní­ho roku, popř. při za­há­je­ní do­cház­ky dí­tě­te do škol­ní dru­ži­ny. Vnitř­ní řád škol­ní dru­ži­ny i vnitř­ní řád ško­ly je zve­řej­něn na webo­vých strán­kách ško­ly, na po­žá­dá­ní je mož­né do nich na­hléd­nou v ře­di­tel­ně ško­ly ne­bo ve škol­ní dru­ži­ně. Žá­ci jsou v zájmu bez­peč­nos­ti vlast­ní i svých spo­lu­žá­ků po­vin­ni do­dr­žo­vat po­u­če­ní o bez­peč­nos­ti a usta­no­ve­ní vnitř­ní­ho řá­du škol­ní dru­ži­ny i vnitř­ní­ho řá­du ško­ly a chrá­nit své zdra­ví i zdra­ví ostat­ních účast­ní­ků škol­ní dru­ži­ny. Ří­dí se po­ky­ny vy­cho­va­tel­ky a dal­ších za­měst­nan­ců ško­ly, udr­žu­jí čis­to­tu a po­řá­dek, zjiš­tě­né zá­va­dy ihned hlá­sí.

Bez­peč­nost a ochra­nu dě­tí za­jiš­ťu­je vy­cho­va­tel­ka ve spo­lu­prá­ci s ve­de­ním ško­ly a zá­kon­ný­mi zá­stup­ci, kte­ří jsou oka­mži­tě in­for­mo­vá­ni o pří­pad­ném zra­ně­ní, úra­zu či ná­h­lém zhor­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu dí­tě­te.

Pit­ný re­žim pro žá­ky je po ce­lou do­bu pro­vo­zu škol­ní dru­ži­ny zjiš­těn ve škol­ní jí­del­ně.

Charakteristika ŠVP

Cíle vzdělávání ve školní družině

Cí­lem vzdě­lá­vá­ní ve škol­ní dru­ži­ně je vše­stran­ný roz­voj osob­nos­ti dí­tě­te, vý­cho­va ke zdra­vé­mu ži­vot­ní­mu sty­lu a ochra­na ži­vot­ní­ho pro­stře­dí.

Ve svém ob­sa­hu a kon­krét­ních cí­lech vy­chá­zí ze škol­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu pro zá­klad­ní ško­lu.

Obsah a formy vzdělávání ve školní družině

Člověk a příroda

Dě­ti se se­zná­mí s roz­ma­ni­tos­tí a pro­měn­li­vos­tí pří­ro­dy ži­vé i ne­ži­vé. Učí se klad­né­mu vzta­hu k pří­ro­dě a vše­mu, co k ní pat­ří. Vy­chá­zí­me ze zna­los­tí zís­ka­ných při škol­ním vy­u­čo­vá­ní a dá­le je roz­ši­řu­je­me.

For­my – mlu­ve­né slo­vo, ma­lo­vá­ní, kres­ba, prá­ce s pří­rod­ni­na­mi, vy­cház­ky

Čin­nos­ti – Di­dak­tic­ké hry s pří­rod­ní­mi mo­ti­vy, prá­ce s pří­rod­ním ma­te­ri­á­lem – les­ní skřít­ko­vé, zví­řát­ka z ků­ry, ši­šek, ka­mín­ků, me­chu, po­zo­ro­vá­ní ži­vo­či­chů na su­chu i ve vo­dě, po­zo­ro­vá­ní sto­ja­té i te­kou­cí vo­dy, změn v pří­ro­dě bě­hem roku, zpra­co­vá­ní té­mat růz­ný­mi vý­tvar­ný­mi tech­ni­ka­mi:

a) ja­ro  – pro­bou­ze­ní pří­ro­dy, prv­ní kvě­ty, ná­vrat ptac­tva,

b) lé­to – po­znatky z do­vo­le­ných, ces­to­vá­ní,

c) pod­zim – sběr pří­rod­nin, za­zi­mo­vá­ní zví­řá­tek, zim­ní spá­nek zví­řat, po­má­há­me zví­řát­kům na zi­mu,

d) zi­ma – vo­da a je­jí sku­pen­ství, sníh, bo­bo­vá­ní, sto­py zvě­ře.

Klí­čo­vé kom­pe­ten­ce - sa­mo­stat­ně po­zo­ru­je, ope­ru­je s obec­ně uží­va­ný­mi ter­mí­ny, zna­ky a sym­bo­ly, uvá­dí vě­ci do sou­vis­los­tí, pro­po­ju­je do šir­ších cel­ků po­znatky z růz­ných vzdě­lá­va­cích ob­las­tí, na­slou­chá pro­mluvám dru­hých li­dí, po­ro­zu­mí jim, vhod­ně na ně re­a­gu­je, po­dí­lí se na utvá­ře­ní pří­jem­né at­mo­sfé­ry v tý­mu, na zá­kla­dě ohle­du­pl­nos­ti a úcty při jed­ná­ní s dru­hý­mi lid­mi.

Prů­ře­zo­vá té­ma­ta – vaz­ba na en­vi­ron­men­tál­ní vý­cho­vu (eko­sys­témy, ochra­na ŽP)

Lidé kolem nás

Dě­ti se učí spo­le­čen­ské­mu cho­vá­ní, to­le­ran­ci, em­pa­tii, vzá­jem­né úctě, ko­mu­ni­ka­ci slov­ní i non­ver­bál­ní. Se­tká­va­jí se s dru­hý­mi lid­mi, do­spě­lý­mi i svý­mi vrs­tev­ní­ky. Do­dr­žu­jí pra­vi­dla sto­lo­vá­ní, me­zi­lid­ské ko­mu­ni­ka­ce.

For­my – po­zo­ro­vá­ní, roz­ho­vor, hra, ná­vště­va sou­sed­ní ško­ly

Čin­nosti – spo­le­čen­ské hry, kví­zy, vy­cház­ky (po­čí­tá­ní aut, po­zná­vá­ní zna­ček, pra­vi­dla sil­nič­ní­ho pro­vo­zu), ma­lo­vá­ní, drob­né ná­ku­py v ob­cho­dech, sto­lo­vá­ní ve škol­ní jí­del­ně

Klí­čo­vé kom­pe­ten­ce - vší­má si dě­ní ko­lem se­be, ře­ší běž­né si­tu­a­ce (do­pra­va, ko­mu­ni­ka­ce), po­u­ží­vá lo­gic­ké myš­le­ní, čin­nos­ti do­kon­ču­je v da­ném ča­se, chá­pe zá­klad­ní prin­ci­py, na nichž spo­čí­va­jí zá­ko­ny a spo­le­čen­ské nor­my, vy­u­ží­vá zís­ka­né ko­mu­ni­ka­tiv­ní do­ved­nos­ti k vy­tvá­ře­ní vzta­hů po­třeb­ných k pl­no­hod­not­né­mu sou­ži­tí a kva­lit­ní spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi lid­mi

Prů­ře­zo­vá té­ma­ta - Osob­nost­ní a so­ci­ál­ní vý­cho­va (ko­mu­ni­ka­ce, po­zná­vá­ní dru­hých li­dí), mul­ti­kul­tur­ní vý­cho­va

Člověk a čas

Tě­žiš­těm na­plňová­ní té­to ob­las­ti je pře­de­vším bu­do­vá­ní správ­né­ho den­ní­ho re­ži­mu, dě­ti se učí přes­nos­ti, do­chvil­nos­ti, schop­nos­ti od­ha­do­vat čas, vy­tvá­ře­ní pra­vi­del­ných ná­vy­ků, správ­né­mu a účel­né­mu vy­u­ží­vá­ní vol­né­ho ča­su.

For­my – mlu­ve­né slo­vo, po­slech po­há­dek, hra

Čin­nos­ti – spo­le­čen­ské a stol­ní hry, sou­tě­že, há­dan­ky, prá­ce s en­cy­klo­pe­dií (dří­ve a ny­ní), prá­ce s po­čí­ta­čem

Klí­čo­vé kom­pe­ten­ce - ori­en­tu­je se v mož­nos­tech trá­ve­ní vol­né­ho ča­su, vy­bí­rá si čin­nos­ti dle vlast­ních dis­po­zic, roz­ví­jí své zá­jmy v or­ga­ni­zo­va­ných sku­pi­nách, do­ká­že od­mít­nout ne­vhod­nou na­bíd­ku na trá­ve­ní vol­né­ho ča­su

Prů­ře­zo­vá té­ma­ta – Osob­nost­ní a so­ci­ál­ní vý­cho­va (se­be­po­zná­ní, se­be­or­ga­ni­za­ce, psy­cho­hy­gi­e­na), me­di­ál­ní vý­cho­va 

Člověk a jeho zdraví

Žá­ci po­zná­va­jí sa­mi se­be, zís­ká­va­jí po­u­če­ní o zdra­ví, ne­mo­cech, pre­ven­ci a od­po­věd­nos­ti za své zdra­ví. Pe­ču­jí o svou osob­ní hy­gi­e­nu, před­chá­ze­jí úra­zům, dba­jí o bez­peč­nost svou i dru­hých.

Školní družina

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na