Zahájení školního roku 2021-22

Zveřejněno: 31. 8. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 238x

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1.9.2021
a testování žáků na COVID-19

Hygienické zásady 

 • větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků)
 • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (žáci chronicky nemocní nebo alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží třídnímu učiteli lékařské potvrzení) 
 • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
 • omezení vstupu dalších osob do budovy školy

Povinné nošení ochrany dýchacích cest

 • žáci, zaměstnanci, další osoby mají povinnost používat k zakrytí dýchacích cest předepsaný ochranný prostředek dle platného nařízení MZDR při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy 
 • předepsaný ochranný prostředek - žáci do 15 let - rouška nebo respirátor, žáci od 15 let - respirátor třídy FFP 2
 • žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • lékařské potvrzení předloží žák v den nástupu nebo ho lze zaslat předem elektronicky třídnímu učiteli

Screeningové testování žáků

 • 2. až 9. třídy - středa 1. 9.2021, pondělí 6. 9.2021, čtvrtek 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • 1. třídy -  čtvrtek 2. 9.2021, pondělí 6. 9.2021, čtvrtek 9. 9. 2021 - vždy 1. vyučovací hodinu
 • žáci přicházející do ranní školní družiny se testují až na 1. vyučovací hodině
 • forma testování - neinvazivní antigenní testy pro samoodběr - GENRUI - instruktážní video zde:  www.youtube.com/watch
 • pro 1. a 2. ročník: v případě individuálního požadavku rodiče na přítomnost při testování dítěte, bude školou jeho asistence při testování za dodržení hygienických opatření umožněna

Výjimky ze screeningového testování žáků

 • žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid - 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) 
 • platný negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě - test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tzn. 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu) 
 • nárok na výjimku z testování - nutno doložit písemným potvrzením, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli
 • výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování

Odmítnutí screeningového testování žáků

 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd
 • podmínky - ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně
 • uvedená opatření budou platná po dobu trvání screeningového testování

Odmítnutí screeningového testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu

 • izolace od ostatních osob - žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou RT - PCR
 • v případě pozitivního výsledku testu RT - PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
 • škola následně postupuje podle pokynů KHS
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT - PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

 

Příloha:

file ico Manuál k provozu škol a testování_2021 (626,6 KB)