INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12.DUBNA 2021

Zveřejněno: 9. 4. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 170x

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Hostouň
platné od 12. 4. 2021 do odvolání

Vážení rodiče,

v týdnu od 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční rotační výuka žáků 1. stupně školy.  

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků za účelem individuálních konzultací.

 

Metodika návratu dětí do škol od 12. dubna 2021  

1. stupeň (1. – 5. ročník) v týdenních rotacích celých tříd 

    od 12. 4. ____ 3. r. + 4. r. + 5. r.

    od 19. 4. ____ 1. r. + 2. r.

Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu (viz webové stránky školy)

2. stupeň (6. – 9. ročník)  - distanční výuka podle stávajícího rozvrhu

Individuální konzultace a poradenský systém
– jsou možné za dodržení přísných hygienických opatření. 

Skupinové konzultace
– jsou možné v maximálním počtu 6 žáků za dodržení režimových opatření pro
a) znevýhodněné žáky 2. st. ZŠ,
b) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. 

 Školní družina:
Pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.
Ranní družina – od 6,30 hodin
Odpolední družina - od 11:40 do 16:00 hodin 

Stravování:
odhlašování a přihlašování stravy provádějte především přes aplikaci strava.cz
Pro distanční výuku
- všichni strávníci jsou automaticky odhlášeni. Pokud si oběd přihlásíte, odebrat si ho můžete pouze do vlastních jídlonosičů
Pro prezenční výuku - všichni strávníci budou automaticky přihlášeni (pokud žák nenastoupí do školy nebo oběd nechce, je nutné si obědy odhlásit na stránce STRAVA.CZ). 

 Ve školní jídelně je nutné dodržovat hygienická opatření – rozestupy mezi žáky, zachování homogenních skupin – přijetí organizačních opatření, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s dalšími osobami.


REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

Ochrana nosu a úst - všichni povinně
a) Zaměstnanci školy: respirátory FFP2.
b) Žáci: zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška, respirátor)

 TESTOVÁNÍ:
Protože hodně otázek přináší diskutované testování, uvádíme zde podrobnější informace:

Podmínkou účasti na prezenční výuce a jejím dlouhodobém udržení bude dle mimořádného opatření MZČR preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testování bude provedeno ve škole neinvazivními antigenními testy – samoodběrem, a to 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. V případě nepřítomnosti žáka se uskuteční testování v jeho prvním dnu ve škole. Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem 5x obkrouží stěnu nosní dírky. Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby.
(Informace k testům, které ve škole budou používány, vám poskytnou třídní učitelé prostřednictvím školních emailů.)

 Pokud se žák odmítne sám testovat, není jeho osobní přítomnost ve škole možná. Škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou a nemá povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Přesto i v takovém případě jsme připraveni poskytnout přiměřenou formu studijní podpory. (Bližší informace a postup při testování zveřejníme prostřednictvím školních emailů.)

 Testování se NEPROVÁDÍ u osob, které
1)   prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením),
2)   mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutné doložit potvrzením),
3)   popř. u osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a o aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní. 

 V případě, že Vaše dítě patří do některé z těchto skupin (bez nutnosti testování), informujte o tom písemně třídní učitele a zašlete v příloze mailu požadované potvrzení s předstihem nejméně jednoho dne před testováním ve škole.
 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A STANDARD ÚKLIDU 

  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
    Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
  • Zajistíme časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy před zahájení vyučování, v jeho průběhu a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
  • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
  • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně.
  • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.
  • Denně se provádí důkladný úklid a dezinfekce všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
  • Jednou za 14 dní se provádí dezinfekce speciálním dezinfekčním strojem. 

Homogenita:
Povinná homogenita všech tříd a skupin po celý čas pobytu žáků ve všech prostorách školy vnitřních i venkovních.
Doporučená homogenita u skupinových konzultací.


 VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOLY:
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a zaměstnanci.

 

Příloha:

file ico MŠMT_Informace k provozu škol od 12 dubna 2021 (243,2 KB)