ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021-2022

Zveřejněno: 31. 3. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 271x

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu
k povinné školní docházce

do Základní školy Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace
*

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015

a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

Termín pro příjem žádosti stanovuji od 6. 4. do 27. 4. 2021
(do 30 4. 2021 musí být všechny žádosti dle školského zákona doručeny škole)

*

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), ale s ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti se současnými mi­mo­řád­ný­mi protiepidemickými opat­ře­ní­mi vlá­dy je potřebné or­ga­ni­za­ci zá­pi­su k po­vin­né škol­ní do­cház­ce pro škol­ní rok 2020/2021 přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti jednotlivých účastníků. Proto i letos musíme upustit od některých tradičních postupů.

Vzhle­dem k vý­še uve­de­ným mi­mo­řád­ným opat­ře­ním or­ga­ni­za­ce zá­pi­su bu­de ná­sle­du­jí­cí:

  •  Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.
  •  Zákonní zástupci si stáhnou Žádost o přijetí k povinné školní docházceDotazník k zápisu z našich webových stránek (viz příloha).
  • Oba dokumenty vyplníte, vlastnoručně podepíšete, přiložíte neověřenou kopii rodného listu dítěte. Obálku označíte slovy „ZÁPIS“ a doručíte dle konkrétní situace osobně do schránky školy nebo zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu ředitelství:

         Zá­klad­ní ško­la Hos­touň, okres Do­mažli­ce,
             pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce,
             Osvo­bo­ze­ní 188
             345 25 Hos­touň

      Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost
      – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na  čitelnost. 


  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
  • Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
  • Kapacita školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
  • Budete-li žádat o odklad školní docházky, nezapomeňte doložit zprávu poradenského zařízení a potvrzení lékaře (viz informace pro rodiče o odkladu školní docházky).
  • Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se ve vypsaném termínu upouští.

Jakmile bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme
setkání se zapsanými dětmi. Rádi bychom děti i rodiče seznámili s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli. Tím nahradíme motivační část zápisu, která však tentokrát nebude součástí zápisu.

 

Přílohy:


file ico Žádost o přijetí k ZV (40,0 KB) file ico Dotazník (15,8 KB) file ico Dotazník.pdf (964,2 KB) file ico Žádost o odklad (41,0 KB) file ico Doporučení lékaře (42,5 KB) file ico Desetero pro prvňáčky (328,2 KB) file ico Desatero pro rodiče prvňáčků (412,2 KB)