DOMÁCÍ VÝUKA pro žáky

Zveřejněno: 25. 3. 2020, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 345x

Při­ná­ší­me vám dal­ší do­po­ru­če­ní pro do­má­cí vý­u­ku v do­bě uza­vře­ní zá­klad­ních škol.

Úkoly od vyučujících z jednotlivých předmětů najdete pravidelně doplněné v záložce ÚKOLNÍČEK.

ZŠ Hostouň doporučuje rodičům i žákům I. stupně využít k domácí přípravě učivo na stránkách https://skolakov.eu

On­li­ne vý­u­ka pro žá­ky 1.​roční­ku
na­kla­da­tel­ství NO­VÁ ŠKO­LA na ka­ná­lu YOU­TU­BE. Bliž­ší in­for­ma­ce k to­mu­to při­klá­dá­me v pdf sou­bo­ru. (odkaz na stránky-pod textem)

Učí­Tel­ka
Čes­ká te­le­vi­ze spus­ti­la od pon­dě­lí 16.3. vy­sí­lá­ní na pro­gra­mu ČT2 pro žá­ky prv­ní­ho stup­ně zá­klad­ních škol kaž­dý všed­ní den od 9,00 ho­din.

Ško­la do­ma
po­řad vy­sí­la­ný v úte­rý a ve čtvr­tek od 14,00 ho­din na pro­gra­mu ČT1 po­mů­že žá­kům, kte­ří se při­pra­vu­jí na při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly.

On­li­ne pro­cvi­čo­vá­ní ma­te­ma­ti­ky
zá­bav­nou for­mou vy­zkou­šej­te na webo­vé strán­ce https://​www.​matika.​in

 

V době uzavření školy  si mohou žáci opakovat učivo zdarma pomocí on-line testů  na stránkách:

www.proskoly.cz

Přístupové údaje dostali žáci už v loňském roce. V případě, že své přístupové údaje žáci neznají, požádají si o ně prostřednictvím emailu školy zshostoun@centrum.cz (uveďte celé jméno žáka a třídu).

a dále

NOVÁ ŠKOLA nabízí pomoc s výukou na dálku:


Vážení vyučující,
vzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku.
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
Přejeme hlavně hodně zdraví.
Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.file ico NOVÁ ŠKOLA_online výuka pro 1.ročník (251,8 KB)