Zápis do prvního ročníku ZŠ 2019

Zveřejněno: 28. 3. 2019, zapsal: Renata Němcová, přečteno: 538x

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se ko­ná ve

      čtvrtek 4. dub­na 2019 od 12,00 do 15,30 ho­din
                   v bu­do­vě Zá­klad­ní ško­ly v Hos­touni.

K zá­pi­su se do­sta­ví dě­ti, kte­ré do 31.8.2019 do­vr­ší věk 6 let, a dá­le dě­ti,
kte­rým byl v mi­nu­lém ro­ce udě­len od­klad za­čát­ku po­vin­né škol­ní do­cház­ky.