Vnitřní řád jídelny ZŠ

 

ŠJ E-mail: skolnijidelnahostoun@seznam.cz nebo

                   jidelna@zs-hostoun.cz                   

 

1. Přihláška ke stravování

Kaž­dý nový žák, kte­rý se chce stra­vo­vat v jí­del­ně ZŠ, vy­pl­ní při­hláš­ku ke stra­vo­vá­ní.

Pro zavedení STRAVA.CZ je nutné mít přihlašovací údaje – u vedoucí stravování.

2. Placení stravného

Strav­né je hra­ze­no bez­ho­to­vost­ně z li­bo­vol­né­ho účtu a pe­něž­ní­ho ústa­vu. Při bez­ho­to­vost­ním pla­ce­ní je nut­né před­lo­žit sou­hlas s in­ka­sem – viz řád a přihláška.

Strav­né je hra­ze­no zálohově na mě­síc dopředu- např, v srpnu se hradí strav­né na září. Pří­pad­né pře­plat­ky se ode­čí­ta­jí hned následující mě­síc z další zálohy na stravné.

Dá­le je mož­né vý­ji­meč­ně pla­tit ho­to­vě (odůvodněné případy, po domluvě s vedoucí jídelny) u ve­dou­cí stra­vo­vá­ní kaž­dý den od 11,15 do 11,30 ho­din.

Po­vin­nos­tí stráv­ní­ka je hra­dit strav­né včas. Záloha na strav­né se hra­dí k 25. dni v mě­sí­ci. Při bez­ho­to­vost­ním pla­ce­ní je nut­né mít na účtu do­sta­tek fi­nanč­ních pro­střed­ků. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strava.cz, není možné se stravovat.

3. Výše stravného

viz ta­bul­ka v "Škol­ní jí­del­na - zá­klad­ní in­for­ma­ce"

4. Odhlašování (přihlašování) obědů

Žá­ky od­hla­šu­jí (přihlašují) ro­di­če elektronicky – STRAVA.CZ. Strávník si odhlašuje obědy nejpozději den předem před nepřítomností a to do 14 hod.- elektronicky na STRAVA.CZ. Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění, úraz,…) lze odhlásit oběd te­le­fo­nic­ky na čís­le 379 496 321 od 6,00 hod do 7,45 hod. Později již nelze odhlásit.

 Ne­od­hlá­še­né obě­dy stráv­ník hra­dí v pl­né vý­ši -viz ta­bul­ka strav­né­ho.

Žák, kte­rý ne­ní ve ško­le, si mů­že prv­ní den ne­pří­tom­nos­ti oběd ode­brat do gastro­ná­dob.

5. Vydávání obědů

Obě­dy se vy­dá­va­jí PO - PÁ  od 11,00 do 13,30 ho­din.

Obědy do gastronádob se vydávají od 10,45 do 11,00 hod.- zadním vchodem do kuchyně – ne v jídelně!

6. Chování strávníků

Stráv­ní­ci jsou po­vin­ni se cho­vat při sto­lo­vá­ní ohle­du­pl­ně v sou­la­du s hy­gi­e­nic­ký­mi a spo­le­čen­ský­mi pra­vi­dly.

7. Pitný režim

O vel­ké pře­stáv­ce je za­jiš­těn pit­ný re­žim ča­jem- na po­žá­dá­ní- jen pro stráv­ní­ky!

8. Žáci ve školní družině

Žá­ci na­vště­vu­jí­cí škol­ní dru­ži­nu pla­tí po­pla­tek 100 Kč (za mě­síc) spo­lu se strav­ným.

Mož­nost za­pla­tit dru­ži­nu za ce­lý škol­ní rok do­pře­du.

9. Ovoce a zelenina do škol

Žá­ci 1. - 9. tří­dy do­stá­va­jí ovo­ce, ze­le­ni­nu zdarma.

10. Mléko do škol

Žá­ci 1. - 9. tří­dy do­stá­va­jí mléko zdarma.

11. Ostatní strávníci

Při stravování cizích strávníků např. kontrola, inspekce ve škole, zaplatí strávník plnou cenu stravného (bez příspěvku FKSP) – viz příloha.

12. Vstup do kuchyně

Zákaz vstupu do ku­chy­ně ci­zím oso­bám.