Školní vzdělávací plán - ŠVP pro základní vzdělávání a školní družinu

  Informace o přístupu a zveřejnění

Podle zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů §5 ods.3 školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 ŠVP Základní školy Hostouň a školní družiny je uložen v ředitelně školy.Každému zájemci bude poskytnut k nahlédnutí nebo opisu a výpisu po předchozím požádání ředitelky školy.V případě požadavku o fotokopii účtujeme 2 Kč za každou stránku.