HODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020-2021

Zveřejněno: 15. 1. 2021, zapsal: Zdeňka Špinlerová, přečteno: 251x

Hodnocení  za 1. pololetí školního roku 2020 - 2021
a předání výpisu vysvědčení.

 

Vážení rodiče, žáci,

celkové hodnocení žáků za 1. pololetí se řídí Doporučením pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo MŠMT dne 4. 1. 2021,  zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění a Školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků ZŠ Hostouň.

1. Hodnocení za 1. pololetí bude provedeno na Základní škole v Hostouni klasifikací, tzn. známkami.

2. Při klasifikaci budeme vycházet z těchto kritérií:

      a) klasifikace z období prezenční výuky – výchozí kritérium

      b) klasifikace během distanční výuky, popřípadě při individuálních konzultacích

      c) účast a aktivita na online výuce

      d) plnění úkolů při distanční výuce (včasnost, kvalita, tvořivost apod.)

      e) plnění doplňkových úkolů, referátů

3. Celkové hodnocení za 1. pololetí školní roku bude zpřístupněno žákům 28. 1. 2021.

4. Dne 28. 1. 2021 proběhne ve všech třídách 3. až 9. ročníku online - třídnická hodina, při které učitelé zhodnotí práci žáků za 1. pololetí.

5. Výpis vysvědčení za 1. pololetí bude žákům 3. až 9. tříd  předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce

6. Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou na prezenční výuce, obdrží výpis vysvědčení dne 28. 1. 2021 – čtvrtou  vyučovací hodinu. 

7. V případě, že škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u žáka, postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona, tzn. stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.

 

Příloha:

file ico Doporučení MŠMT k hodnocení na vysvědčení (290,8 KB)