Školní družina

Školní vzdělávací program školní družiny

Charakteristika školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Nabízí účastníkům pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Je organizována v jednom oddělení. Vychovatelka školní družiny pracuje při přímých činnostech podle metod, které jsou v souladu s požadavky pedagogicky volného času as přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků.

Školní družina je součástí školy, kapacita školní družiny je 50 žáků.

Materiální podmínky

Školní družina se nachází v hlavní budově školy. Má samostatný vchod, při přechodu žáků z jídelny do družiny mohou používat vnitřní vchod v šatnách školy. Družina využívá jednu nově vybavenou učebnu, druhá učebna slouží jako místnost pro odkládání tašek žáků a sklad materiálu. Učebna je vybavena novými stoly, židlemi, skříňovou sestavou, kobercem a novou podlahovou krytinou. Průběžně je družina vybavována společenskými hrami, hračkami a sportovním náčiním. Pro svou činnost družina využívá školní hřiště, tělocvičnu a venkovní areál školy.

Personální podmínky

Pedagogické působení zajišťuje plně kvalifikovaná vychovatelka. Svoje odborné znalosti a dovednosti si doplňuje v rámci dalšího vzdělávání a samostudiem.

Ekonomické podmínky

Úplatu za pobyt dětí ve školní družině stanoví vnitřní řád školní družiny. Výše této úplaty je 100,- Kč a stanoví ji zřizovatel školy. Úplata je součástí platby za školní stravování a může být splacena formou příkazu, nebo hotovostně ve školní jídelně.  Úplata se z důvodu nepřítomnosti dítěte nesnižuje, je povinná pro každé přihlášené dítě. Získané prostředky jsou využívány především na nákup výtvarného materiálu pro činnost dětí. Provoz ŠD je zajišťován z prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy.

Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání žáků

ŠD je určena pro žáky 1. stupně Základní školy Hostouň, přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku a žáci, kteří dojíždějí ze spádových obcí. Oddělení je naplňováno v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. do maximální výše 30 žáků. Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě vyplněných údajů na zápisním lístku. Přijetí do ŠD není vedeno ve správním řízení, o přijetí, či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy. O ukončení vzdělávání ve školním družině může požádat písemně zákonný zástupce ditěte, nebo o něm rozhodně vychovatelka z důvodu porušování vnitřního řádu školní družiny nebo školního řádu školy.

Podmínky pro vzdělávání žáků se  speciálními  vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  Při vzdělávaní  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje vychovatelka ŠD úzce se školou, a to především při primární identifikaci takových žáků a dále při stanovování vhodných forem integrace a forem práce, je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka v PPP Domažlice.

 Probíhá také intenzivní spolupráce s rodiči. U dětí se zdravotním znevýhodněním

je zohledňováno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitel a zákonní zástupci informují vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte. Dětem se sociálním znevýhodněním mohou být poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu školní družiny, zvláštní péče je u těchto dětí věnována i přípravě na vyučování. U dětí mimořádně nadaných se jedná především o volbu vhodných forem práce (práce s počítačem, internet, encyklopedie), či začlenění do kolektivu starších dětí.

Popis podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti žáků

Provoz školní družiny se řídí platným vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem školy. Žáci i rodiče jsou s řády seznámeni na začátku školního roku, popř. při zahájení docházky dítěte do školní družiny. Vnitřní řád školní družiny i vnitřní řád školy je zveřejněn na webových stránkách školy, na požádání je možné do nich nahlédnou v ředitelně školy nebo ve školní družině. Žáci jsou v zájmu bezpečnosti vlastní i svých spolužáků povinni dodržovat poučení o bezpečnosti a ustanovení vnitřního řádu školní družiny i vnitřního řádu školy a chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků školní družiny. Řídí se pokyny vychovatelky a dalších zaměstnanců školy, udržují čistotu a pořádek, zjištěné závady ihned hlásí.

Bezpečnost a ochranu dětí zajišťuje vychovatelka ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte.

Pitný režim pro žáky je po celou dobu provozu školní družiny zjištěn ve školní jídelně.

Charakteristika ŠVP

Cíle vzdělávání ve školní družině

Cílem vzdělávání ve školní družině je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, výchova ke zdravému životnímu stylu a ochrana životního prostředí.

Ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu.

Obsah a formy vzdělávání ve školní družině

Člověk a příroda

Děti se seznámí s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé i neživé. Učí se kladnému vztahu k přírodě a všemu, co k ní patří. Vycházíme ze znalostí získaných při školním vyučování a dále je rozšiřujeme.

Formy – mluvené slovo, malování, kresba, práce s přírodninami, vycházky

Činnosti – Didaktické hry s přírodními motivy, práce s přírodním materiálem – lesní skřítkové, zvířátka z kůry, šišek, kamínků, mechu, pozorování živočichů na suchu i ve vodě, pozorování stojaté i tekoucí vody, změn v přírodě během roku, zpracování témat různými výtvarnými technikami:

a) jaro  – probouzení přírody, první květy, návrat ptactva,

b) léto – poznatky z dovolených, cestování,

c) podzim – sběr přírodnin, zazimování zvířátek, zimní spánek zvířat, pomáháme zvířátkům na zimu,

d) zima – voda a její skupenství, sníh, bobování, stopy zvěře.

Klíčové kompetence - samostatně pozoruje, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi.

Průřezová témata – vazba na environmentální výchovu (ekosystémy, ochrana ŽP)

Lidé kolem nás

Děti se učí společenskému chování, toleranci, empatii, vzájemné úctě, komunikaci slovní i nonverbální. Setkávají se s druhými lidmi, dospělými i svými vrstevníky. Dodržují pravidla stolování, mezilidské komunikace.

Formy – pozorování, rozhovor, hra, návštěva sousední školy

Činnosti – společenské hry, kvízy, vycházky (počítání aut, poznávání značek, pravidla silničního provozu), malování, drobné nákupy v obchodech, stolování ve školní jídelně

Klíčové kompetence - všímá si dění kolem sebe, řeší běžné situace (doprava, komunikace), používá logické myšlení, činnosti dokončuje v daném čase, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova (komunikace, poznávání druhých lidí), multikulturní výchova

Člověk a čas

Těžištěm naplňování této oblasti je především budování správného denního režimu, děti se učí přesnosti, dochvilnosti, schopnosti odhadovat čas, vytváření pravidelných návyků, správnému a účelnému využívání volného času.

Formy – mluvené slovo, poslech pohádek, hra

Činnosti – společenské a stolní hry, soutěže, hádanky, práce s encyklopedií (dříve a nyní), práce s počítačem

Klíčové kompetence - orientuje se v možnostech trávení volného času, vybírá si činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na trávení volného času

Průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání, sebeorganizace, psychohygiena), mediální výchova 

Člověk a jeho zdraví

Žáci poznávají sami sebe, získávají poučení o zdraví, nemocech, prevenci a odpovědnosti za své zdraví. Pečují o svou osobní hygienu, předcházejí úrazům, dbají o bezpečnost svou i druhých.